Σκοποί


Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου» έχει εν γένει κοινωφελείς σκοπούς. Η περίθαλψη, η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων, η χορήγηση υποτροφιών, η έρευνα, η συγκέντρωση, διάσωση, προβολή και ενίσχυση πάσης φύσεως στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομίας της Άνδρου είναι οι κύριοι σκοποί μας.

Το Ίδρυμα «Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου» έχει εν γένει κοινωφελείς σκοπούς.

Στους σκοπούς αυτούς, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η περίθαλψη και η νοσηλεία ατόμων κατάκοιτων, ατόμων με χρόνια ή ανίατα νοσήματα, ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε κατ’ οίκον  είτε σε κτίριο ανεγερθησόμενο για το σκοπό αυτό είτε σε υπάρχον κτίριο με επέκταση αυτού και κατάλληλη διαμόρφωση, καθώς και ατόμων που χρήζουν αναγκαίως μετάβασης και νοσηλείας στο εξωτερικό.Στους σκοπούς του Ιδρύματος εμπίπτει η παροχή οικονομικών βοηθημάτων σε άτομα ηλικιωμένα, χωρίς οικονομικούς  πόρους ή με ειδικές ανάγκες.
 • Η ανάληψη δραστηριοτήτων Πολιτισμού και Εκπαιδεύσεως, όπως ενδεικτικά:
  • Η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο ή για την Άνδρο.
  • Η χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ανωτάτων σχολών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εντός ή εκτός Ελλάδος, που κατάγονται από τη νήσο Άνδρο.
  • Η οικονομική ενίσχυση για την εκπόνηση και δημοσίευση ερευνών και μελετών, που αφορούν την Άνδρο σε οποιοδήποτε τομέα.
  • Η οικονομική ενίσχυση φορέων ανωτάτης εκπαίδευσης που τυχόν θα ιδρυθούν στην Άνδρο σε οποιοδήποτε τομέα.
  • Η συγκέντρωση, διάσωση, προβολή και ενίσχυση πάσης φύσεως στοιχείων (κινητών και ακινήτων) της πολιτιστικής κληρονομίας της Άνδρου ιδίως σε τομείς που δεν προβάλλονται αρκετά.